Sen

Sen potrzebny jest ka??demu cz??owiekowi. Czasami jednak zdarza si?, ??e nawet noc nie przynosi ukojenia i odpoczynku, a wr?cz przeciwnie ?? wi???e si? z jeszcze wi?kszym zm?czeniem. Przyczyn? tego mo??e by? bezdech senny. Warto pozna? objawy dolegliwo??ci, aby sprawdzi? czy dotyczy nas niniejsza choroba i w razie potrzeby jak najszybciej rozpocz?? leczenie bezdechu sennego.

Bezdech senny przede wszystkim wi???e si? z przerwami w oddychaniu. To najpowa??niejszy symptom, kt??ry mo??e prowadzi? do przykrych konsekwencji zdrowotnych. Poza niewystarczaj?cym przep??ywem powietrza przez p??uca chory mo??e chrapa?, za?? w trakcie dnia odczuwa? zm?czenie i mie? k??opoty z koncentracj?. Takie dolegliwo??ci cz?sto wi???? si? z pogorszeniem skuteczno??ci w pracy, a nawet mog? prowadzi? do niebezpiecznych wypadk??w. Ka??dego, kogo dotycz? wskazane objawy, powinno zainteresowa? bli??sze zapoznanie si? z tematem i zwi?zane z tym leczenie bezdechu sennego.

05.02.2014. 10:34

Jak dba? o zdrowie w ci???y?

ciaza3

Ci???a to wyj?tkowy czas dla ka??dej kobiety. Przysz??a mama powinna w tym okresie szczeg??lnie zadba? o swoje zdrowie, poniewa?? to od niej zale??y rozw??j maluszka, kt??ry wkr??tce pojawi si? na ??wiecie.

Jednym z najwa??niejszych zalece?? jest przestrzeganie diety. Zdrowe i bogate w witaminy posi??ki to podstawa. Nie trzeba je??? za dwoje, ale spo??ywa? cenne dla organizmu pokarmy. R??wnie wa??na jest odpowiednia ilo??? p??yn??w oraz unikanie u??ywek, natomiast za??ywanie wszelkich lek??w musimy konsultowa? z lekarzem. Ponadto dobrze jest pami?ta? o aktywno??ci fizycznej. Rozs?dna porcja ruchu nie zaszkodzi, a pomo??e utrzyma? dobr? form?. Trzeba po prostu zadba? o siebie pami?taj?c o noszonym pod sercem male??stwie.

21.01.2014. 12:17

Jak podnie??? swoj? odporno????

Okres jesienno-zimowy to czas, kiedy przychodnie p?kaj? w szwach. Przezi?bienie, grypa, katar ?? jak ich unikn??? Przede wszystkim podnie??? swoj? odporno???. Ale jak zatem to zrobi??

Jednym z najwa??niejszych krok??w jest odpowiednia dieta. Nie liczy si? ilo???, ale jako??? jedzenia, kt??re powinno by? zdrowe i pe??ne korzystnych dla organizmu witamin i minera????w. Szczeg??lnie nale??y pami?ta? o warzywach i owocach, o kt??rych bardzo cz?sto zapominamy w trakcie przyrz?dzania codziennych posi??k??w. Poza diet? dobrze jest r??wnie?? posiada? w swojej apteczce preparaty witaminowe, kt??re skutecznie uzupe??ni? powsta??e niedobory i wzmocni? nasz? odporno???. Do tego warto codziennie ?wiczy?, albo chocia?? uda? si? na spacer. Codzienny wysi??ek fizyczny zmniejsza ryzyko przezi?bie??.

17.01.2014. 10:03

Badania kontrolne dla pracownik??w

Ka??dy pracodawca powinien dba? o swoich pracownik??w. Do jego obowi?zk??w nale??? m.in. dzia??ania zwi?zane z ochron? zdrowia zatrudnionych os??b, w tym badania kontrolne. Wedle ??ci??le okre??lonych norm prawnych, pracownik, kt??ry z powodu niezdolno??ci do pracy trwaj?cej d??u??ej ni?? ustawowo zaznaczony czas, musi je wykona?. Co jeszcze trzeba wiedzie? na temat bada?? kontrolnych?

Ich celem jest stwierdzenie czy osoba poddana badaniom mo??e w dalszym ci?gu pe??ni? powierzone jej zadania. Mo??e si? okaza?, ??e z przyczyny poniesionego uszczerbku na zdrowiu, b?dzie to niemo??liwe. Na koniec trzeba zaznaczy?, ??e wszelkie koszty zwi?zane z przeprowadzanymi badaniami pokrywa pracodawca. To przydatna informacja, o kt??rej powinien wiedzie? ka??dy zatrudniony.

10.01.2014. 17:17

Dobre zdrowie w okresie zimowym

pomidory

Zima to ci???ki okres dla naszego organizmu. Czujemy si? s??abi, niewyspani, a nasza odporno??? obni??a si?. Do tego nie pomaga nam zar??wno brak s??o??ca, jak i mro??ne temperatury. Jak wi?c zadba? o swoje zdrowie, aby nie da? si? ??adnej chorobie i w pe??ni si?? powita? wiosn??

Przede wszystkim powinni??my zwr??ci? uwag? na nasz? diet?. Wbrew powszechnym przekonaniom nie stawiajmy na t??uszcze, ale na posi??ki bogate w witaminy i mikroelementy, kt??re zadbaj? o kondycj? naszego organizmu. Po drugie ?? ubierajmy si? stosownie do pogody. Czapka, ciep??a kurtka, szalik i r?kawiczki uchroni? nas przed przezi?bieniem. Nie mo??emy r??wnie?? zapomnie? o naszej cerze, kt??ra w zimne dni potrzebuje dodatkowej ochrony chocia??by w postaci kremu. Warto si? tak??e troch? porusza?, a od razu poczujemy przyp??yw dobrej energii i si?? witalnych.

07.01.2014. 11:27

Nos

Nowoczesne mo??liwo??ci chirurgii plastycznej pozwalaj? na bardzo skuteczn? korekcj? wszelkiego typu wad nosa. Jednocze??nie korekta nosa dotyczy wykonywania zar??wno poprawy budowy zewn?trznych a tak??e wewn?trznych cz???ci nosa. Realizowanie wewn?trznych korekt nosa najcz???ciej wynika ze wskaza?? medycznych, gdzie do najbardziej popularnych zabieg??w mo??na zaliczy? te, kt??re pozwalaj? na wyr??wnanie przegrody nosowej.

Czytaj dalej 04.08.2013. 12:45